Санал болгож буй хичээлүүд

Англи хэл

7 – 8 анги

- Анхан шат

- Ахисан шат

 

9 – 11 анги

- Анхан шат

- Ахисан шат

- Ярианы хичээл

 

Герман хэл

7 – 8 анги

- Анхан шат

- Ахисан шат

 

9 – 11 анги

- Анхан шат

- Ахисан шат

- Ярианы хичээл

 

Программчлалын С хэл

11 анги

- Мэдээллийн технологийн үндэс

- Програмчлалын С хэл